Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2021

21 Należy podkreślić, że w naborze premiowane do- datkowymi punktami były rozwiązania innowa- cyjne, z czego skorzystali właściciele browaru, wprowadzając nowe, ekologiczne rozwiązania za- stępując jednorazowe, plastikowe beczki stalowy- mi. Poszerzona została również oferta produktów, założono także dotarcie do nowych rynków zbytu. — Kolejność była taka, że po zrealizowaniu pierw- szej dotacji w ramach funduszy unijnych o innowa - cyjności stwierdziliśmy, a właściwie główny piwo- war, który jest moim wspólnikiem, wpadł na pomysł innowacyjnego filtra do rozlewu, który redukuje straty powstałe podczas tego procesu. Prowadzi- liśmy na ten temat badania w Krakowie na Uniwer - sytecie Rolniczym, co akurat zbiegło się w czasie z ogłoszeniem specjalnego naboru w Śląskim Cen- trum Przedsiębiorczości. W międzyczasie dotknął nas COVID — opowiada Mateusz Bortel, właściciel spółki. Wdrożona w ramach projektu innowacja proceso- wa w skali regionu to autorski pomysł wnioskodaw- cy, związany z zastosowaniem mobilnej, automa- tycznej stacji myjącej zbiorniki typu KEG. Stanowi urządzenie w pełni automatyczne. Rola pracowni- ka przy całym procesie mycia ogranicza się tylko do włożenia beczki do automatu i po skończonym myciu wyjęcia jej z powrotem. Urządzenie służy do przeprowadzenia całego procesu mycia i de - zynfekcji oraz napełnienia CO 2 zbiorników typu KEG. Dzięki temu przygotowanie do rozlewu wy- maga minimalnej asysty obsługi. Parametry proce- su ustawiane są za pomocą panelu dotykowego, a konieczność wykonania operacji przez opera- tora sygnalizowana jest sygnałem akustycznym. Tak w dużym uproszczeniu wyglądać będzie pro- ces technologiczny, natomiast warto zaznaczyć, że dofinansowanie w ramach konkursu „Inwestycje w MŚP” pozwoli także na utrzymanie godnych wa- runków pracy i odrobinę oddechu, stanowiąc pew- ne zabezpieczenie w trudnych latach. Intensywny rozwój browaru przynosi efekty także w przypadku wprowadzania na rynek nowych produktów - inno- wacją w ofercie przedsiębiorstwa będzie nachmie- lony kwas chlebowy. Jak podkreślają właściciele – na polskim rynku są obecne nachmielone wody, nachmielone napoje oraz tradycyjne kwasy chlebo- we, tym samym Browar Kraftwerk trafia w niszę. — Funkcjonowanie w tym okresie jest szczególnie trudne, tak że środki, które do nas płyną — do nas, przedsiębiorców — na pewno są zastrzykiem i nie - bywałą pomocą. Traktujemy te wszystkie fundusze jako poduszkę, jako zabezpieczenie w przypadku jakichś większych konsekwencji pandemii — pod- kreśla Mateusz Bortel. Projekt: „Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań drogą do wzrostu konkurencyjności browaru rze- mieślniczego”. Wnioskowana wysokość wsparcia UE: ponad 181 tys. zł. DOBRE PRAKTYKI

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5